/ Kiem Nieuws

RSS

Freelancers wijzen opdrachtovereenkomst Dutchview directie massaal af

dinsdag 05 oktober 2010 / Redactie / geen reacties

Op 27 september jl. heeft FNV KIEM een goed bezochte bijeenkomst georganiseerd voor de freelancers die voor Dutchview werken. Er is gesproken over de nieuwe Dutchview opdrachtovereenkomst. Dutchview wil deze overeenkomst standaard gaan gebruiken bij het contracteren van freelancers. De definitieve versie werd na uitvoerige toelichting unaniem door de freelancers afgewezen.

Geen gezamenlijke overeenkomst
Dutchview freelancers zijn bijzonder ontevreden over het resultaat van maanden onderhandelen en hebben bezwaar tegen de indruk die gewekt wordt alsof de freelancers en FNV KIEM gezamenlijk met Dutchview tot deze overeenkomst gekomen zijn. De directie is inmiddels via e-mail verteld dat dit zeker niet zo is. De definitieve versie van de opdrachtovereenkomst is namelijk zeer ongunstig voor de freelancer. Met name op de volgende punten:

Punt 4: Het verplichten tot het afsluiten van een bedrijfs- en een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering: uniek in AV-land en kostbaar voor de freelancer!

Punt 10: Nog steeds uitsluitend een all-inn uurtarief. Overwerk- en onkostenvergoeding mogen geen deel uit maken van het tarief.

Punt 13: Een annuleringregeling waarbij zelfs tot en met de dag zelf kosteloos geannuleerd kan worden. Hoezo vervangend werk binnen 2 maanden? Annuleren binnen 48 uur is inkomstenderving en moet betaald worden.

Punt 16: Niet Dutchview maar het administratiekantoor verantwoordelijk voor de betaling?
Het AV Select verhaal in punt 14 en 16 is compleet nieuw, er is geen overleg over geweest en de gevolgen voor de freelancer zijn (nog) onduidelijk.

Al met al kwamen de freelancers aanwezig op de bijeenkomst unaniem tot de conclusie dat dit een onwerkbare en onacceptabele opdrachtovereenkomst is. Van de aanwezigen zal niemand deze ondertekenen en FNV KIEM adviseert jullie dit ook niet te doen. Ga er wel over in discussie en probeer waar mogelijk betere voorwaarden te bedingen.

Als freelancers door Dutchview benaderd worden met een overeenkomst, laat dit dan weten aan je collega’s zodat we kunnen overleggen wat te doen. De volgende toelichting op de opdrachtovereenkomst van Dutchview kan je helpen om als je de overeenkomst krijgt aangeboden daarin ook op relevante punten wijziging aan te brengen. Hoe meer de discussie door individuele freelancers op deze punten wordt gevoerd hoe beter het is. En wellicht ontstaat dan toch het inzicht bij de directie dat het anders en beter moet. Punten in de opdrachtovereenkomst van Dutchview waarover we van mening verschillen met de directie en waarover de freelancer met de directie in discussie kan gaan:
 
Punt 4 van de opdrachtovereenkomst: Aansprakelijkheid
Waar wil Dutchview zich precies tegen indekken? Wat kan en moet een bedrijf zelf regelen waar het gaat om risico's in de bedrijfsvoering in plaats van de freelancer aansprakelijk te stellen?  Er is onduidelijkhied over wat gedekt is door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De ene verzekering zegt dat bijv. het laten vallen van een camera er niet onder valt, de andere zegt dat dat wel gedekt is, mits verwijtbaar. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering lijkt er alleen te zijn voor vermogensschade, claims. Als bijv. een architect een fout in z’n tekening maakt waardoor later problemen ontstaan. Een verzekeringsmaatschappij zegt dat het voor de AV-bedrijfstak zeer ongebruikelijk is zo'n verzekering af te sluiten. In ieder geval bestaat die niet en dus zou die op maat gemaakt moeten worden. Dit brengt voor de freelancer onacceptabele kosten met zich mee. Bovendien stelt Dutchview hiermee een unieke eis in AV-land. Het wordt een rekensom voor de freelancer of het loont om voor Dutchview te werken om de premie voor de verzekering terug te verdienen, of die moet doorberekend worden. Het lijkt een onwerkbare eis. 

Punt 8: Regeling VAR
Hier staat feitelijk beschreven wat het inhoudt om een VAR te hebben. Dat die eis gesteld wordt is redelijk, maar als de belastingdienst ooit problemen zou maken, staat hier dat de opdrachtnemer Dutchview vrijwaart tegen claims van de fiscus. Dat kan toch niet? Waarschijnlijk komt er in zo'n situatie ook een rechter aan te pas. En wat als je volkomen te goede trouw hebt gehandeld en de fiscus daar een andere mening over heeft? Alle risico's liggen dan bij de freelancers terwijl ook de opdrachtgever de vruchten plukt  van deze arbeidsrelatie op basis van een VAR.  

Punt 10: Het all-inn tarief
Hierdoor ontstaat een onduidelijke situatie. Wat zijn andere posten bijvoorbeeld, daar kan alles onder vallen. Het is belangrijk voor een freelancer, ondernemer om gereedschap in handen te hebben om te kunnen onderhandelen. Dat wordt hiermee ontnomen. Bovendien kan dit een heikel punt zijn naar de belastingdienst: je onderwerpt je aan de opdrachtgever zonder eigen inbreng. Dit zou je zelfstandigheid en dus je VAR in gevaar kunnen brengen.

Wanneer er geen catering is, brengt Dutchview ook sejour in rekening naar de klant. Waarom zou die berekende sejour bij Dutchview terecht komen i.p.v. bij de freelancer die de kosten heeft gemaakt? En een freelancer kan bij iedere omroep of producent overwerk tegen een meerpercentage in rekening brengen, maar zou dat bij Dutchview niet kunnen doen?

Voorstel voor de flexibele bijlage. Om zowel de opdrachtgever als de freelancer te helpen om structuur in de afspraken over een tarief, (onkosten)vergoedingen en toeslagen aan te brengen hebben we als voorstel hoe het zou kunnen een bijlage gemaakt bij de opdrachtovereenkomst.  Alle variabele onderdelen van de overeenkomst kunnen daarin worden afgesproken afgestemd op de aard en de duur van de opdracht. Veel opdrachten zijn zo verschillend dat je ze al helemaal niet in een standaard all in tarief in een langdurige overeenkomst kunt vastleggen. Dat werkt zo dus niet in de praktijk. Helaas was de directie daarvan niet te overtuigen. 

Punt 13: De annuleringsregeling
Het kan niet zo zijn dat Dutchview tot op de dag zelf kosteloos kan annuleren. Annuleren binnen 48 uur is inkomstenderving en moet vergoed worden: Tussen 0 en 24 uur voorafgaande aan de productie 100% van de geplande uren en annuleren tussen 24 en 48 uur voorafgaand aan de productie 50% van de geplande uren.

Met de bepaling in de opdrachtovereenkomst van vervangend werk binnen 2 maanden belandt de freelancer in oncontroleerbare situaties. Wat is vervangend werk en wat zou toch al geboekt worden. Bovendien kan Dutchview ook kosten in rekening brengen als een productie geannuleerd wordt. Geen ondernemer in een andere branche zou deze vorm van annuleren accepteren.  “Goedemorgen tandarts, ik zeg af voor vandaag maar kom binnen twee maanden bij u terug, dus kunt u geen rekening sturen voor vandaag.” 

Punt 14:
Opdrachtnemer heeft Select AV gecontracteerd om te factureren en te betalen??? De freelancer is een zelfstandig ondernemer en doet zaken met Dutchview met wie hij een opdrachtovereenkomst aan gaat. Daarom is Dutchview ook aansprakelijk te houden voor de betaling en niet een derde zoals Select AV. Zie in dit verband ook punt 16 van de Dutchview opdrachtovereenkomst.

In principe zouden freelancers vrij moeten zijn om op eigen wijze hun zaken te doen: zelf factureren, via Tentoo, of via Select AV. Het is de freelancer die de betalingscondities voor geleverde diensten dient te bepalen en niet de opdrachtgever. Dat is wel helemaal de omgekeerde wereld.

Definitieve versie opdrachtovereenkomst
Flexibel deel standaardovereenkomst

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Arbeidsvoorwaarden freelancers film en tv

  dinsdag 02 februari 2010

  De voorwaarden waaronder professionele freelance camera- en geluidsmensen werken, staan al jaren onder druk. De markt hanteert het principe: voor jou tien anderen. Het resultaat is een markt waarin steeds meer voor steeds minder moet, waardoor kwaliteit en vakmanschap onder druk komen te staan. Voor de toekomstbestendigheid van de branche is het volgens de… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _____   _____   ____   __  __  ______  _____  
 |__ //  | ___|| | _ \\  \ \\/ // /_____// | ___|| 
  / //  | ||__  | |_| ||  \ ` //  `____ `  | ||__  
 / //__  | ||__  | . //   | ||  /___//  | ||__  
 /_____|| |_____|| |_|\_\\   |_||  `__ `   |_____|| 
 `-----`  `-----`  `-` --`   `-`'  /_//   `-----` 
                     `-`