/ Kiem Nieuws

RSS

Tafel van Zes: kunstsubsidies strenger

donderdag 31 maart 2011 / Redactie / 2 reacties

Samenwerkende organisaties willen andere verhouding overheid en cultuursector.

Het viel niet mee om de eenheid te bewaren in de Tafel van Zes. Ze zijn er trots op dat het lukte. „Het is de eerste keer dat de kunst- en cultuursector zich gedraagt als serieuze gesprekspartner.” „Dit is een unieke gebeurtenis”, zegt Henk Scholten, directeur van het Theater Instituut Nederland. „Ik draai al 35 jaar mee in de kunstwereld. De sector praatte nooit eerder met één mond over een ander cultuurbeleid.” 

Voldaan kijken de leden van de Tafel van Zes – van vakbondsleidster tot directeur van een cultuurfonds – terug op de plannen die zij de afgelopen maanden maakten voor een hervorming van de kunstsector. Er kwamen veel sushi, sigaretten en telefoontjes met de achterban aan te pas, voordat er een definitieve tekst was. „In een situatie van bezuinigingen zo’n omslag maken, dat doe je niet zomaar”, zegt Bert Holvast van de Cultuurformatie. „Maar het is toch gelukt.” We zitten in het kantoor van de Mondriaan Stichting in Amsterdam -Zuid. De lucht is nog zwaar van de onderhandelingen die net zijn afgerond. Tot op het laatst dreigde één van de zes, belangenorganisatie Kunsten ’92, nog op te stappen. Maar maandag aan het eind van de middag lag er dan, na maanden onderhandelen, de tekst die de goedkeuring kreeg van alle zes.

Volgende week dinsdag gaan ze met staatssecretaris Zijlstra (Cultuur, VVD) praten over hun stuk. En dan hopen ze dat hun visie hem zal inspireren om de kunstsector waar nodig te hervormen in plaats van er botweg op te bezuinigen. Gisteren stuurde Zijlstra alvast een formeel bedankje. „Ik ben blij dat u in gezamenlijkheid tot een advies bent gekomen”, schreef hij. „Het document bevat voorstellen die ik zal meenemen bij het formuleren van mijn visie op het nieuwe cultuurbeleid.”

„Wij zijn voor het eerst uit onze rol gestapt. Normaal zijn wij het die reageren op plannen van de politiek”, zegt Joke Hubert van FNV KIEM en de Federatie van Kunstenaarsverenigingen. Gitta Luiten van de Mondriaan Stichting vult aan: „Het is de eerste keer dat de kunst- en cultuursector zich gedraagt als serieuze gesprekspartner.” En dat is geen gemakkelijke opgave, gezien het grote aantal partijen dat de zes vertegenwoordigen. Siebe Weide, directeur van de Nederlandse Museumvereniging, doet mee aan de Tafel van Zes namens de brancheorganisaties en werkgevers, verenigd in de Federatie Cultuur. „De brancheverenigingen vertegenwoordigen bij elkaar zo’n duizend instellingen, van gezelschappen tot musea, van bibliotheken tot muziekscholen”, zegt hij. „Toch voelt iedereen de tijdgeest goed aan.” 

Wat de Tafel allereerst wil bereiken, is dat de overheid een andere rol krijgt. De notitie heet niet voor niets Minder waar het kan, beter waar het moet, een pleidooi voor een andere rol van de overheid. Het Rijk en de provincies en gemeenten verstrekken subsidie aan kunstinstellingen, maar apart van elkaar en volgens hun eigen richtlijnen. „Er moet meer samenhang komen in het beleid van de verschillende overheden”, zegt Gitta Luiten. Dat wil niet zeggen dat het geld in één grote pot moet komen, zeggen ze.

„Waar het ons om gaat”, zegt Marianne Versteegh van Kunsten ’92, „is dat het debat over de cultuursector nu te smal wordt gevoerd en vooral in clichés, als zou het gaan om elitekunst en subsidieslurperij. Er wordt te veel gesuggereerd dat het belang ervan een hele klein groep Nederlanders betreft. Er wordt alleen maar gepraat over de subsidie van het Rijk, waarmee het aanbod van kunst wordt gefinancierd. Als daar dan zo negatief over wordt gedaan, maakt dat de sector kwetsbaar. We willen dat debat verbreden, door ook te praten over de rol die gemeenten en provincies hebben in het cultuurbeleid.” De zes benadrukken dat zij al begonnen te praten ver voor het kabinet werd gevormd en ver voor Zijlstra met zijn bezuinigingsplannen kwam. Gitta Luiten: „Ook als de bezuinigingen worden teruggedraaid, staan we nog achter onze visie. We hopen dat de staatssecretaris zich eraan wil committeren. Maar de bezuinigingen moet hij zelf invullen, dat is zijn taak.”Siebe Weide: „Wel hopen we dat hij inziet dat zijn ingreep buiten iedere proportie is en dat een beter beleid ook op een andere manier te bereiken is.” 

Ze zijn wel bang dat de staatssecretaris de tekst zal misbruiken als excuus voor de bezuinigingen. Het document is gepresenteerd als discussiestuk. Joke Hubert: „We zullen het debat met onze leden goed moeten voeren.” Kunsten ’92 organiseert vrijdag een ingelaste bijeenkomst om met de leden over het stuk van gedachten te wisselen. „Wij willen dat er meer aandacht komt voor het stimuleren van de vraag naar kunst”, zegt Bert Holvast. „Het is begrijpelijk dat er angst is dat er dan aan de aanbodkant wordt geschrapt.”

De Tafel schetst in de notitie de contouren van een nieuw subsidiestelsel. Daarin is er nog steeds plaats voor instellingen die structureel, voor onbepaalde tijd, subsidie krijgen. „Maar we moeten wel veel strenger selecteren dan vroeger”, zegt Gitta Luiten. „Daar staat tegenover dat deze instellingen in onze visie niet elke vier jaar opnieuw subsidie hoeven aan te vragen.” Voor instellingen die geen structurele subsidie meer krijgen blijven er in de visie van de Tafel van Zes nog genoeg andere mogelijkheden over om overheidssteun te vragen: meerjarige en tijdelijke subsidies voor projecten en programma’s en nieuwe, flexibele financieringsvormen die nog moeten worden gecreëerd. „Je kunt denken aan leningen, microkredieten, maar bijvoorbeeld ook crowd funding”, zegt Gitta Luiten. Bij de beoordeling van subsidieaanvragen spelen artistieke criteria van oudsher een belangrijke rol. De aanvragen worden nu alleen bekeken door ‘peers’, mensen die zelf werken in de kunstsector. Dat moet veranderen, vinden de Zes.

Joke Hubert: „Het gaat er niet alleen om wat we mooi vinden. Kunst en cultuur hebben een waarde die verder reikt dan wat mooi is.” Henk Scholten: „Je mag van instellingen vragen dat ze zich verbinden met hun omgeving, de stad waarin ze gevestigd zijn en andere sectoren, zoals het onderwijs en de wetenschap.” De sector moet duidelijker uitdragen dat kunst ‘van iedereen’ is. „Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat voetbal tot het publieke domein behoort”, zegt Joke Hubert. „Het wordt nauwelijks betwist dat daar overheidsgeld naartoe gaat. Maar van kunst wordt vaak gezegd dat het alleen iets is voor een kleine elite.” Siebe Weide: „Onze maatschappelijke waarde is enorm, maar we spraken er te weinig over. Dat wordt anders.” Ze vinden, net als Zijlstra, dat het publiek belang zwaarder moet meewegen bij de beoordeling van subsidieaanvragen. „Maar dat moet verder gaan dan alleen het tellen van het aantal verkochte stoelen in een zaal”, zegt Joke Hubert. „Wij vinden wel dat het ondernemerschap serieuzer moet worden genomen”, zegt Marianne Versteegh. „Maar dat geldt zeker niet alleen voor de kunstinstellingen.

De staatssecretaris, die wil dat de kunstsector ondernemender wordt, heeft zelf nota bene maatregelen genomen die daarmee in strijd zijn, zoals de verhoging van de btw en de afschaffing van de fiscale vrijstelling voor cultureel beleggen.” Henk Scholten tot slot: „Misschien moeten we af van de term subsidie. Hoor je ooit iemand praten over de subsidie die naar sport gaat? Subsidie heeft een negatieve connotatie. Er zijn genoeg kunstinstellingen die gezonde ondernemingen zijn, die hun eigen inkomsten maar voor een klein deel aanvullen met overheidsgeld.”


Bron : NRC

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 • vrijdag 01 april 2011 / Vakgroep Theater

  GEEN OVEREENSTEMMING BINNEN DE KUNSTWERELD
  OVER HERVORMINGEN

  Het bestuur van de vakgroep theater van FNV-Kiem heeft met spijt moeten vaststellen dat een door 'De Tafel van Zes' geproduceerd discussiestuk abusievelijk wordt voorgesteld als een stuk waarover binnen de gehele kunstwereld overeenstemming is. Dit is niet het geval. Onze vakgroep is bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van dit stuk niet geraadpleegd.

  Wij hebben dit stuk nog slechts enkele uren in kunnen zien en de inhoud ervan niet onze visie. Wij hebben op vele punten andere inzichten en ideeën over de cultuursector in zijn huidige vorm en over de toekomst daarvan.

  Zonder op alle aspecten in te gaan moeten wij vaststellen dat dit stuk zich presenteert als een basis voor het regeringsbeleid zoals de staatsecretaris zich dit voorstelt, en ook dat het stuk zelfs daarin op belangrijke punten tekortschiet. Enkele voorbeelden ter illustratie:

  Voorbeeld 1

  Net als de Staatssecretaris presenteert de Tafel van Zes zich als een revolutionaire kracht die hervormingen voorstelt op een systeem dat 'stamt uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw'. Niets is echter minder waar – nog daargelaten of een systeem dat slechts dertig jaar oud is, alleen daarom al verouderd zou zijn.

  De werkelijkheid blijft dat het huidige systeem, waarbinnen de zogenaamde Culturele Basisinfrastructuur (BIS) een belangrijk onderdeel vormt, nog geen 3 (drie) jaar oud is. De invoering van dit systeem was op zich al een dekmantel voor grote bezuinigingen in de Cultuur waar gezelschappen door van de kaart zijn geveegd en tal van kunstenaars nu aanzienlijk minder werk hebben. Elke bewering over de effectiviteit van deze nieuwe structuur mist grond, omdat evaluatie ervan nog niet mogelijk is. Vele gezelschappen en instellingen zijn nog druk doende zich aan te passen aan hun nieuwe taken.

  Voorbeeld 2

  De Tafel van Zes doet, namens het veld, een zeer onduidelijke knieval voor 'het publiek belang'. Te pas en te onpas wordt dit begrip toegevoegd als een nieuw 'kriterium' en basis voor overheidssteun. Bij bestudering blijkt het begrip steeds inhoudelijk andere visies te vertegenwoordigen. Soms dekt het de 'publieke opinie', soms 'De Markt', en soms 'het door de overheid gedefinieerde langetermijn belang voor de gemeenschap', alsof deze aspecten gelijk zijn.

  Voorbeeld 3

  De Tafel van Zes lijkt, net als de staatssecretaris, niet in te willen zien dat subsidie altijd een correctie op de markt is, en dus uitsluitend daar wordt toegepast waar de markt, door haar aard, te zeer op korte termijnbelangen is gericht.

  Voorbeeld 4

  Door te stellen dat àlle instellingen binnen de BIS zich ook op kinderen moeten richten, loopt de Tafel van Zes vooruit op de impliciete maar duidelijke opdracht van de staatssecretaris aan de Raad om te adviseren dat aparte op de jeugd gerichte kunstinstellingen niet meer nodig zijn. Hier wordt de steeds sterkere neiging van ondeskundige buitenstaanders om aan te nemen dat cultuureducatie het zelfde zou zijn als 'kunst gericht op jeugd', geruisloos tot een standpunt van de kunstwereld gemaakt.

  Voorbeeld 5

  De Tafel van Zes stelt, dat er nog grote efficiencyvoordelen te halen zouden zijn als kunstinstellingen en kunstenaars zich meer als ondernemers zouden opstellen. De werkelijkheid is dat veel kunstenaars door de ontwikkelingen gedwongen momenteel ZZP-ers zijn geworden, en naast hun kunstenaarsschap nu ook een eigen PR-bureau, loonadministratie, ARBO-verantwoordelijke en werkgever zijn. Met name de bond wordt geconfronteerd met een steeds groeiende hoeveelheid problemen die daarvan het gevolg is. Het is dus nog maar helemaal de vraag of de stelling dat het allemaal zoveel efficiënter kan (een stelling die inmiddels ook al weer 10 jaar oud is, maar die hier als een nieuwe vinding wordt gepresenteerd) in zijn algemeenheid wel waar is.

  In dit bericht willen en kunnen wij nog niet uitputtend ingaan op het door de Tafel van Zes gepresenteerde stuk. Wel vinden wij het op grond van bovenstaande overwegingen noodzakelijk om als vakgroep openlijk te reageren en de schijn te doorbreken als zou hier een beleidsvoorstel 'namens de hele kunstwereld' liggen.

  Het stuk van de Tafel van Zes onderschrijven wij dus helaas niet en omdat er binnen de bond in het geheel nog geen discussie over is geweest kan het dus ook niet meer als een stuk namens de FNV-Kiem beschouwd worden.

  Graag zouden wij dit als een bijdrage aan de discussie intern hebben aangepakt. Zo heeft het echter niet mogen zijn. Door de absurde tijdsdruk die de regering op dit hele proces zet heeft De tafel van Zes zich kennelijk gedwongen gezien om in een embryonaal stadium een gemeenschappelijkheid rondom dit stuk te presenteren die ons inziens echter contraproductief zou zijn.

  Namens het bestuur van de Vakgoep Theater van de FNV-KIEM:
  Jurre Schreuder (voorzitter)

  Mila von Klimburg

  Marc-Jan Trapman

  Martin van Dijk

 • vrijdag 01 april 2011 / Halbe Zijlstra

  Ik ben blij dat u in gezamenlijkheid tot een advies bent gekomen. Het document bevat voorstellen die ik zal meenemen bij het formuleren van mijn visie op het nieuwe cultuurbeleid.

 
      _____  _  _  __  __  ______  __  __ 
 ____   | ___|| | \ / || \ \\/ // /_____// \ \\/ // 
 |  \\  | ||__  | \/ ||  \ ` //  `____ `  \ ` // 
 | [] ||  | ||__  | . . ||  | ||  /___//   | ||  
 | __//  |_____|| |_|\/|_||  |_||  `__ `    |_||  
 |_|`-`  `-----` `-` `-`   `-`'  /_//    `-`'  
 `-`                   `-`