/ Kiem Nieuws

RSS

Waarom is een nieuwe pensioenregeling nodig?

vrijdag 08 april 2011 / Redactie / geen reacties

Er leven de nodige vragen over de noodzaak van een nieuwe pensioenregeling. En over (on)zekerheid van het pensioen, en wat er gebeurt met de opgebouwde gezamenlijke pensioenpot. Hier de antwoorden van FNV Vakcentrale op de belangrijkste vragen. 

Waarom is een nieuwe pensioenregeling nodig?
Het huidige pensioencontract probeert twee doelen tegelijkertijd te bereiken:
1. een harde garantie op een nominale pensioenaanspraak (de waarde van je pensioen zonder indexatie/loon- of prijsstijging) en
2. een zachtere ambitie om deze aanspraken te indexeren.

De nominale garantie biedt geen 100% garantie en er is zelfs geen enkele garantie voor koopkrachtbehoud. Zonder indexatie wordt de koopkracht van het pensioen in 20 jaar tijd gehalveerd! Een nominaal pensioen levert daardoor op langere termijn onvoldoende pensioen op. Je kunt er namelijk steeds minder boodschappen en andere zaken mee betalen.

Een nieuwe pensioenregeling is noodzakelijk omdat veel pensioenfondsen nu al niet kunnen indexeren. De financiële crisis, de daling van de rente en de stijging van de levensverwachting hebben ertoe geleid dat de reserves van veel pensioenfondsen zo sterk zijn gedaald dat er (bijna) geen mogelijkheden zijn om te indexeren. De pensioenen kunnen nog wel worden uitgekeerd, maar onvoldoende om de loon- en prijsontwikkeling bij te houden.

Het huidige pensioensysteem leidt in een groot aantal pensioenfondsen tot (vele) jaren niet indexeren, en voor sommige fondsen zelfs tot een verlaging van de uitkering. Deze situatie dreigt zonder aanpassing van de regeling langere tijd zo te blijven. Dit betekent dat pensioenen steeds verder achterblijven bij de loon- en prijsstijgingen. Dat is slecht voor de koopkracht.

De FNV wil ervoor zorgen dat het pensioen van werknemers en gepensioneerden in de toekomst wel weer goed geïndexeerd wordt zodat de koopkracht verbetert en dat de kinderen van nu later óók een goed pensioen krijgen.

Gaat ons pensioen straks onzeker worden?
Het pensioen is nooit 100% zeker geweest. Vroeger niet, nu niet en zal dat straks ook niet zijn. De onzekerheid zit niet zozeer in de pensioenregeling zelf, maar in ontwikkelingen zoals de vergrijzing en de schommelingen op financiële markten.

Een pensioenuitkering is afhankelijk van de betaalde pensioenpremies en het rendement op beleggingen (winst of verlies) in de loop van vele jaren. Wij willen dat mensen in de toekomst meer duidelijkheid krijgen over hun pensioen. Pensioenfondsen en alle andere betrokken partijen gaan straks helder en eerder de risico’s benoemen.

In een nieuwe pensioenregeling wil de FNV komen tot een goed evenwicht tussen pensioenhoogte en pensioenzekerheid. De FNV wil zekerheid, maar niet zoveel dat hierdoor de koopkracht onnodig wordt aangetast. Pensioenfondsen moeten kunnen kiezen voor het juiste evenwicht dat goed past bij de deelnemers in het fonds.

De FNV wil de zekerheid en stabiliteit van het pensioen waarborgen door:
• een goed beleggingsbeleid (met minder risico’s door een evenwichtige mix van obligaties, aandelen en andere vormen)
• verstandig opbouwen van reserves (reserves zijn nodig om schommelingen goed op te vangen, maar te snel opbouwen betekent jarenlang niet indexeren)
• verdelen van mee- en tegenvallers (hierdoor wordt pensioen stabiel en minder onzeker)
• een voldoende hoge premie die niet teveel schommelt (schommelingen hebben effect op de koopkracht en de werkgelegenheid)
• verstandige toezichtseisen (risico’s worden vooral al in de pensioenregeling duidelijk gemaakt)

Wat gebeurt er met onze gezamenlijke pensioenpot waarvoor al is gespaard?
De FNV wil er alles aan doen om te voorkomen dat die opgebouwde rechten hun waarde verliezen. Daarom pleiten wij voor het meenemen van deze rechten in een nieuwe pensioenregeling. Als dit niet gebeurt, bestaat het risico dat de rechten niet worden geïndexeerd. Pensioenuitkeringen stijgen dan niet meer mee met loon- en prijsontwikkelingen. Een pensioen wordt daardoor minder waard.

Juist om de koopkracht te beschermen is het goed om ons gezamenlijk pensioen in één ongedeeld pensioensysteem overeind te houden. Dus oude en nieuwe pensioenrechten samen in één pensioenregeling. Dit dient uiteraard zorgvuldig te gebeuren. Daarom wordt nu zorgvuldig bestudeerd of - en zo ja hoe - het mogelijk is om de opgebouwde rechten mee te nemen.

Waarom lossen wij de pensioenproblemen niet op door meer pensioenpremie te betalen?
Als je voltijds werkt werk je nu al 1 dag in de week voor je pensioen. Nog meer geld van je maandelijkse salaris opzij zetten voor je oude dag betekent dat je minder loon ontvangt. Ook een hogere werkgeverspremie gaat ten koste van je loon en andere arbeidsvoorwaarden. Hogere pensioenpremies gaan ook ten koste van de werkgelegenheid.

Daar komt bij dat de pensioenproblemen te groot zijn om deze op te lossen door meer pensioenpremie te betalen. Met een paar procent premieverhoging lossen wij onze pensioenproblemen niet op. Er moet dus meer gebeuren om ons pensioen betaalbaar te houden, nu en in de toekomst.

Een stabiele premie betekent dat de pensioenuitkering niet onnodig onder druk gezet wordt en dat er voldoende premie wordt betaald om ook in de toekomst onze pensioenen te kunnen blijven betalen. Pensioenrendementen kunnen niet langer meer gebruikt worden om de premie te verlagen of juist te verhogen.

De premie geldt in goede en slechte tijden. Een stabiele kostendekkende premie is in het belang van jong en oud. De premie kan worden gewijzigd als cao-partijen een andere keuze maken tussen pensioen en andere arbeidsvoorwaarden.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 __  __   ___    _____  ______  ______   ___  
 \ \\/ //  / _ \\  / ___// /_  _// |   \\  / _ \\ 
 \  //  / //\ \\  \___ \\  -| ||- | -- // | / \ || 
 / . \\ | ___ || /  //  _| ||_ | -- \\ | \_/ || 
 /_//\_\\ |_|| |_|| /____//  /_____// |______//  \___// 
 `-` --` `-`  `-` `-----`  `-----` `------`  `---`