/ Kiem Nieuws

RSS

FNV eist aanpak banencrisis

donderdag 27 juni 2013 / Redactie / geen reacties

Het kabinet stelt dat Nederland zich in een ‘balanscrisis’ zou bevinden. Maar Nederland heeft in de eerste plaats een banencrisis. De stijgende werkloosheid door de economische krimp is op dit moment het grootste probleem van Nederland en Europa, schrijft de FNV aan de Tweede Kamer.

Vooral de balans tussen (het terugdringen van) de werkloosheid en (het gezond maken) van de overheidsfinanciën is negatief doorgeslagen, met een werkloosheidspercentage van 8,3% tegenover een begrotingstekort van 3,5%. Het werken aan duurzame groei, banen en eerlijk delen verdient komend jaar de voorrang boven het snel vullen van de schatkist.

Eerst herstel groei
De FNV is, met het IMF, van opvatting dat nu eerst gewerkt moet worden aan herstel van economische groei. Dat is tevens de basis voor herstel van de overheidsfinanciën. Daarnaast zullen lange termijn maatregelen in gang moeten worden gezet om overheidsschuld en –tekort terug te dringen.

Een lange termijn benadering kan via de volgende lijnen:
- verlagen van lasten op arbeid door verlagen van subsidies op [koop] woningen.
- beheerste stijging van de groei van de zorguitgaven in lijn met demografie en economie
- meer inkomsten door werken aan gelijkere verdeling van inkomen en vermogen
-werken aan een stabielere economie in tijden van recessie

Doodlopende weg
De nieuwste CPB- en CBS-cijfers laten zien dat de bezuinigingsdrift niet werkt. De werkloosheid loopt enorm op,  tot 650.000 mensen,  en de economie krimpt.

Met deze krimpstrategie zit het kabinet op een doodlopende weg. De 6 miljard komt bovenop het al meer dan drastische bezuinigingspakket dat het kabinet in haar regeerakkoord aankondigde. Het mag duidelijk zijn dat de FNV extra bezuinigingen stellig afwijst.

Geen symptoombestrijding
De hoge werkloosheid veroorzaakt - door lagere belastinginkomsten en hogere uitgaven aan sociale zekerheid - een gat in de begroting. De oorzaak van dit gat – de stijgende werkloosheid - moet dringend worden bestreden, in plaats van symptoombestrijding. Het kabinet kiest voor makkelijke oplossingen via lastenverzwaringen en de nullijn over de rug van mensen.

Met de extra bezuiniging van 6 miljard laat het kabinet zien dat het bevorderen van de werkgelegenheid ondergeschikt wordt gemaakt aan de begrotingsdoelstelling.

Geen nullijn overheidspersoneel
Met het ondertekenen van het sociaal akkoord door het kabinet is ook de nullijn voor het overheidspersoneel uit het maartpakket komen te vervallen. Deze is daarom ten onrechte opnieuw in de hoofdlijnenbrief van stal gehaald. De FNV verwacht dat het kabinet het sociaal akkoord met werkgevers- en werknemersorganisaties volledig respecteert zodat dit voorstel geen onderdeel zal uitmaken van de uitkomsten van de augustusbesluitvorming.

Niet slopen, maar bouwen
Meer werkgelegenheid door duurzame groei is van groter belang dan blijven doorgaan met de bezuinigingsdrift. Het blijkt dat bezuinigen  tijdens een economische recessie veel schadelijker effecten heeft dan in de economische modellen wordt verondersteld.

De CPB-cijfers zijn nog rooskleurig als bedacht wordt dat de effecten van de extra bezuinigingen hierin nog niet eens zijn opgenomen. Deze  leiden tot meer economische krimp, meer faillissementen en meer werkloosheid. Na de negatieve economische effecten van de afgelopen bezuinigingsrondes is het onaanvaardbaar dat het kabinet blijft doorgaan op deze doodlopende weg.

De voortdurende discussie over nieuwe bezuinigingen voedt de onzekerheid onder werknemers en consumenten, zodat ook onnodig negatieve effecten optreden bij de private consumptie en investeringen.

Sterk oplopende jeugdwerkloosheid
De focus op begrotingstekort in plaats van werkloosheidsbestrijding richt veel schade aan. Dit geldt vooral voor de sterk oplopende jeugdwerkloosheid. Door het ontbreken van werkervaring voor goed opgeleide jongeren dreigen zij de aansluiting met de arbeidsmarkt te missen. Het verlies aan productiecapaciteit bedreigt de langere termijn groei. Dit is een hoge prijs die wordt betaald door deze groep en de samenleving.

Het structurele begrotingssaldo en het houdbaarheidssaldo voor de langere termijn zien er veel gunstiger uit dan het korte termijn EMU-saldo laat zien. Ondertussen groeit het aantal mensen in de WW en in de bijstand, en neemt de armoede in ons land toe.

Gewoon Goed Werk
De FNV roept het kabinet daarom op om te stoppen met slopen en te gaan bouwen aan banen, die voldoen aan de eisen van Gewoon Goed Werk. Dit kan door de focus te verleggen van korte termijn bezuinigingen naar structurele maatregelen voor de middellange termijn, zoals die in het sociaal akkoord zijn overeengekomen.

Tenslotte, de FNV staat voor: afspraak is afspraak. Dat betekent: volledig respecteren van het sociaal akkoord, ook als het gaat om de nullijn voor de overheid.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 __  _   _____   ______   ___   _ __   ___  
| || | || | ___|| /_  _//  / _ \\  | |/ //  / _ \\ 
| '--' || | ||__  `-| |,-  | / \ || | ' //  | / \ || 
| .--. || | ||__   | ||  | \_/ || | . \\  | \_/ || 
|_|| |_|| |_____||  |_||   \___//  |_|\_\\  \___// 
`-` `-`  `-----`   `-`'   `---`  `-` --`  `---`