/ Kiem Vakgroep Crewbelangen

FNV KIEM en de Vereniging Crewbelangen (VCB) hebben op 1 januari 2011 de handen ineengeslagen. Sindsdien maakt Crewbelangen onderdeel uit van FNV KIEM.

Vakgroep Crewbelangen
CrewBelangen is een vakgroep binnen FNV KIEM voor en door crew, productie- en postproductiemedewerkers die werken op een professioneel niveau in de AV-sector en beschikken over voldoende praktijkervaring.
Ons land telt een paar duizend crewleden die werkzaam zijn in film-, televisie of audiovisuele producties. Negen van de tien crewleden, vaak zzp’er, beginnen aan een klus zonder officiële opdracht of contract. Veel overeenkomsten worden zelfs nog mondeling afgesloten. De audiovisuele sector is een bijzondere sector, waarvoor in Nederland weinig is geregeld. Ook de machtsverhoudingen in deze markt zijn niet in balans en daar moet verandering in komen. Alleen een sterke organisatie kan dat bereiken.

Aandacht voor vakmanschap
In de huidige markt moet steeds meer voor steeds minder. Daardoor komen kwaliteit, vakmanschap en toekomstbestendigheid van de branche onder druk te staan. Crewleden vallen bijvoorbeeld, als zelfstandige ondernemer, niet onder de Arbeidstijdenwet en maken daardoor op filmsets vaak draaidagen van twaalf uur, of af en toe zelfs langer. Het lijkt wel of er steeds minder respect is
voor het vakmanschap van de crewleden. Terwijl dat toch de kern is voor de kwaliteit van audiovisuele producties. Consequent je eigen standaard leveringsvoorwaarden gebruiken en daarover overleggen met producenten kan je positie verbeteren. De honorering moet goed zijn in relatie tot het vakmanschap en de geleverde prestaties.

Er is zowel op sociaal als op economisch vlak, als überhaupt in de film- en televisiesector, nog veel werk te verrichten. De vakgroep Crewbelangen van FNV KIEM streeft naar een professioneler film- en televisieklimaat in Nederland.

Wat doet de vakgroep Crewbelangen van FNV KIEM?
We hebben samen met andere organisaties in de branche algemene leveringsvoorwaarden opgesteld. De nieuwe voorwaarden dekken zaken als bijvoorbeeld betaling binnen 30 dagen, werkdagen van maximaal 10 uur en een goede regeling wanneer werkzaamheden worden geannuleerd. Ook wordt aandacht besteed aan betere arbeidsomstandigheden op de set. De vakgroep Crewbelangen
streeft ernaar dat dit de standaardnorm wordt waaronder alle freelance camera- en
geluidsmensen en andere crewleden in de audiovisuele branche werken.

De vakgroep wil een keurmerk voor film- en televisieproducenten instellen. Producenten die zich zakelijk en vakinhoudelijk aan de normen en regels houden ten opzichte van crewleden, krijgen dat keurmerk.

Waar staat Crewbelangen voor?

  • Goede contracten met goede voorwaarden, waarbij gestreefd wordt naar:
    - 10-urige draaidagen, inclusief pauzes
    - fatsoenlijke overurenregelingen
    - fatsoenlijke kilometervergoedingen
  • Een vergoeding voor voorbereidings- en reisdagen.
  • Het aanbieden van bedrijfshuishoudelijke hulpmiddelen, zoals leveringsvoorwaarden, dealmemo's, offertemodellen, opdrachtbevestigingsmodellen, uurprijsberekeningen etc.
  • Collectieve regelingen voor zaken die op individuele basis kostbaar zijn, bijvoorbeeld incassodiensten, juridisch advies en verzekeringen.

Voorts maakt Crewbelangen jou en desgevraagd je opdrachtgever bewust van de arbeidstijden- en arboregelgeving: naleving van wettelijk vastgestelde rusttijden, maximale lengte van werkdagen, risico-inventarisaties, veiligheid etc. Ook als je niet onder de Arbeidstijdenwet valt, kan het van belang zijn om de kaders ervan wel te kennen! Crewbelangen pleit ervoor dat freelancers hun eigen prijzen en voorwaarden hanteren en deze zo helder mogelijk overdragen aan de producenten. Heb je er ooit aan gedacht om een eigen "dealmemo" op te stellen en die te laten bevestigen door de producent wanneer je benaderd bent voor een opdracht? We helpen je graag hierbij!