/ Kiem Nieuws

RSS

Gesprekken over overgang trainingscentrum Wereldomroep vastgelopen

vrijdag 25 februari 2011 / Redactie / geen reacties

FNV KIEM en CNV Media hebben op verzoek van de leden en de ondernemingsraad van de Wereldomroep onderhandelingen gevoerd over een overgangsregeling voor de medewerkers van het trainingscentrum (RNTC) bij de Wereldomroep (RNW) naar een nieuwe fusieorganisatie met Free Voice en Press Now.

Alleen de medewerkers werkzaam voor de projectgebonden activiteiten op het gebied van Ontwikkelingssamenwerking gaan mee over, de overige medewerkers blijven in dienst van Radio Nederland Wereldomroep.

Eindbod
Op 23 februari jl. heeft de directie van RNW na onderhandelingen een eindbod gepresenteerd met de mededeling dat de fusie van tafel is als dit bod niet geaccepteerd wordt.  De medewerkers zijn bereid water bij de wijn te doen: beperkte versobering van arbeidsvoorwaarden is bespreekbaar omdat werknemers ook willen investeren in de nieuwe fusieorganisatie. Het eindbod waarmee de directie de vakorganisaties heeft geconfronteerd gaat echter te ver.

Nog geen rechtspositiereglement
Er is nog geen rechtspositiereglement waarin de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe organisatie formeel zijn vastgelegd. Als waarborg is een door de vakorganisaties en RNW ondertekend overgansprotocolvoorgesteld.

Overgangsprotocol
Hieronder de belangrijkste punten:
• Binnen de nieuwe organisatie wordt een rechtspositiereglement (rpr) van toepassing;
• Inflatiecorrectie en loonruimteontwikkeling zal 'naar redelijkheid en billijkheid in relatie tot relevante sectoren/cao’s' plaatsvinden;
• Alle verschillen in arbeidsvoorwaarden, waaronder ook compensatie voor de overgang van een 36- naar een 38-urige werkweek, worden eenmalig afgekocht;
• De periode waarover de afkoop wordt berekend is om en nabij de 4 jaar (tot 1 januari 2015);
• De afkoopsom wordt ‘contant gemaakt’;
• Bij tussentijds vertrek op initiatief van de werknemer wordt de afkoopsom naar rato teruggevorderd;
• De salarissen worden bevroren, indien en zolang als ze boven het maximale functieschaalsalaris van de nieuwe rpr liggen;
• Huidige pensioenregeling en premieverdeling blijft van toepassing.

FNV KIEM en CNV Media vinden dit eindbod beneden de maat en vinden dat er tenminste aan de volgende punten voldaan moet worden:

• 'Inflatiecorrectie en loonontwikkeling naar redelijkheid en billijkheid' is een te vage afspraak; er moet een  een duidelijke keuze gemaakt  worden om een norm-cao te volgen zodat de medewerkers uitzicht houden op een gezonde loonontwikkeling die onafhankelijk is van de nieuwe directie;
• Loonontwikkeling is onmogelijk als de lonen bevroren zijn. Alleen de persoonlijke toeslag dient bevroren te worden; het basisloon moet geïndexeerd worden;
• De overgang van een 36- naar een 38-urige werkweek kan niet eenmalig afgekocht worden. Dit is een structurele wijziging die dus ook structureel gecompenseerd dient te worden;
• Het voornemen de afkoopsom contant te maken is de medewerkers een slag in het gezicht. Dit voorstel dient geen enkel doel en moet van tafel.

Stemmen
FNV KIEM en CNV Media leggen dit eindbod negatief aan de leden voor. Leden van FNV KIEM kunnen tot 3 maart hun stem en opmerkingen mailen naar vakbondsbestuurder Peter van den Bunder via p.van.den.bunder@fnv-kiem.nl.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______  ______  ____   __  __        ___  
 /_  _// /_  _// | _ \\  \ \\/ //   ___   / _ \\ 
 `-| |,-  -| ||-  | |_| ||  \ ` //   /  || | / \ || 
  | ||   _| ||_  | . //   | ||   | [] || | \_/ || 
  |_||  /_____// |_|\_\\   |_||   \__ ||  \___// 
  `-`'  `-----`  `-` --`   `-`'    -|_||  `---`  
                       `-`