/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Cao omroeppersoneel 2013, kwaliteit en behoud van werkgelegenheid

vrijdag 20 september 2013 / Redactie / 1 reactie

FNV KIEM en de andere bij de publieke omroep betrokken bonden willen niets liever dan de cao voor het Omroeppersoneel zo snel mogelijk verlengen. Helaas hebben de onderhandelingsrondes die tot nu toe plaats hebben gevonden geen resultaat opgeleverd.

Omroepen in zwaar weer
Het is iedereen bekend dat de omroepen in zwaar weer zitten. De effecten van de 200 miljoen bezuinigingen worden merkbaar. Er wordt gefuseerd, gereorganiseerd en er moeten collega’s gedwongen vertrekken. Gelukkig is er een goed sociaal plan. Maar toch, het is hard.

De budgettaire situatie is ook reden voor werkgevers om aan te geven dat er in de sfeer van het salaris niets tot weinig kan. We zijn gevraagd door werkgevers of arbeidsvoorwaarden ingeleverd kunnen worden in ruil voor salarisverhoging. Nou is dat op zich geen verkeerde gedachte in krappe tijden, maar dan moeten er wel ruilobjecten zijn die zich daar voor lenen.

Werkgevers kwamen met het voorstel de jaarlijkse periodieke salarisverhogingen te halveren in ruil voor een generieke salarisverhoging. Dan speek je al snel over de bekende sigaar uit eigen doos die voor heel veel medewerkers onacceptabel is. Het is wel duidelijk dat aan de kant van het inkomen voorlopig geen (grote) stappen gezet kunnen worden.

Loonruimte
Daar komt bij dat 2013 (looneis 2,5%) al weer bijna voorbij is en de loonruimte voor 2014 door de vakcentrale FNV is bepaald op 3% looneis. Wel met de aantekening dat per sector maatwerk kan worden geleverd.

Behoud van arbeidsplaatsen
Tegelijkertijd zien we de inflatie oplopen en wordt de koopkracht nog eens extra aangetast door de maatregelen van het kabinet. Als we het over inkomen niet eens kunnen worden dan richten we ons bij de cao-onderhandelingen in de eerste plaats op datgene waar we het wellicht wel eens over kunnen worden. Dan gaat het vooral om het behoud van arbeidsplaatsen en de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen bij de publieke omroepen. 

Actie tegen verlies van kwaliteit programma’s en banen
De bezuiniging van 200 miljoen is helaas een feit, want ligt vast in wetgeving. Maar FNV KIEM doet waar zij kan actief mee in de organisatie van de acties tegen de extra 100 miljoen bezuiniging.

Eindelijk is er op dat punt het besef, ook bij het management, dat we ons niet als makke schapen naar de slachtbank moeten laten leiden. Niets doen is geen optie, want anders komt met de werkgelegenheid ook de kwaliteit van de programmering in het geding en dreigt marginalisering van de Publieke Omroep. Ga naar http://www.niet123weg.nl/ en doe mee. Teken de petitie. Stuur de link door naar vrienden en bekenden!!

Cao overleg: werkgelegenheid prioriteit
Met de werkgevers hebben we voor de zomer afgesproken nog dit jaar concreet en oplossingsgericht over de werkgelegenheid te spreken. Van leden, freelancers en werknemers in vaste dienst krijgen we keer op keer signalen dat de interne arbeidsmarkt van de publieke omroep niet goed werkt. En juist daarom wil FNV KIEM op dit punt concreet verbeteren. Natuurlijk willen we met werkgevers praten over werk boven inkomen. Het maken van keiharde afspraken over behoud van banen bleek in tijden van reorganisatie niet mogelijk. Dan blijven de salariseisen natuurlijk wel op tafel.

Verbeteren arbeidsmarkt; flexcontracten doorstromen naar vast werk
Waar we ook voortdurend tegenaan lopen zijn de oneigenlijke vormen van flexibiliteit bij het contracteren. Payroll constructies waarbij de arbeidsvoorwaarden van de cao niet gelden. En onterecht worden mensen in allerlei functies langer dan strikt nodig is op flexcontracten gehouden. Er vindt onvoldoende doorstroming plaats van flexwerk naar vast werk. Daar hebben we als vakbonden tegen geageerd. Het viel zelfs de Tweede Kamer op en er werd een motie ingediend en aangenomen die er op is gericht dat het flexwerk bij de publieke omroep wordt terug gedrongen. Al voor deze motie in de kamer aan de orde kwam hebben we echter met werkgevers afgesproken om hier op zo kort mogelijke termijn concrete maatregelen te treffen en die wat ons betreft in de cao te verankeren.

We zijn ons ervan bewust dat dit grote consequenties kan en misschien wel moet hebben voor de interne arbeidsmarkt van de gehele publieke omroep. Geen eenvoudige opgave. Toch moeten in de komende maanden afspraken worden gerealiseerd die we aan de leden voor kunnen leggen.

Salarisverhoging
Het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt, maar nog steeds ook het behoud van banen is in het belang van alle werkenden bij de publieke omroep. Daar willen we nu in de eerste plaats hard aan werken waarbij we overigens de inkomenskant zeker niet uit het oog zullen verliezen. De publieke omroep zal in de slipstream van het verlaten (zij het bescheiden) van de nullijn door ambtenaren en in de zorg ook ruimte moeten kunnen maken voor een salarisverhoging. We hopen dat we op beide agendapunten voor het cao overleg, werkgelegenheid en inkomen in de komende periode betekenisvolle stappen kunnen zetten. Daar komen we graag snel mogelijk bij u op terug.

Reageren? Stuur een e-mail naar secretariaat-cbb@fnv-kiem.nl o.v.v. cao omroeppersoneel 2013, kwaliteit en behoud van werkgelegenheid omroepmedewerkers.

Martin Kothman
Bestuurder FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • maandag 23 september 2013 / Peter Langeboom

  Goed bezig!

 
       ___   _  _   ___   _ _   _____  
  ___   / _ \\ | || | ||  / _ \\  | \| || | ___|| 
  /  || | / \ || | || | || / //\ \\ | ' || | ||__  
 | [] || | \_/ || | \\_/ || | ___ || | . || | ||__  
  \__ ||  \___//  \____// |_|| |_|| |_|\_|| |_____|| 
  -|_||  `---`   `---`  `-`  `-` `-` -`  `-----` 
   `-`