/ Kiem Nieuws

RSS

Werelddag ter ondersteuning van de openbare omroepen

vrijdag 22 juni 2012 / Redactie / geen reacties

Openbare (publieke) omroepen spelen een belangrijke rol bij het verlenen van toegang tot en deelname aan het openbare leven.

Belangrijke bron van informatie
Voor veel mensen is de openbare omroep in hun land de belangrijkste bron van informatie over politiek, culturele evenementen en de maatschappij in ruimere zin. UNESCO engageert zich voor het ondersteunen en stimuleren van de openbare omroep om de belangen van de mensen te dienen, als burgers en niet als consumenten. Openbare omroepen bereiken een groot deel van de bevolking en ook minderheden. Op die manier dragen ze bij tot de sociale integratie en de verbetering van het maatschappelijke middenveld.

Functies
Daarom moeten openbare omroepen de volgende functies hebben: universaliteit, diversiteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid, innovatie, brede dekking, hoge technische kwaliteit en hoge productieniveaus. De openbare omroep moet programma’s maken die de culturele, taalkundige en territoriale verschillen van het land waar hij uitzendt, weerspiegelen.

Beginselen
Het verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen stelt dat de ondertekenaars “maatregelen kunnen nemen ter bescherming en bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen binnen hun grondgebied”, onder andere door acties “ter bevordering van de diversiteit van media, inclusief via de beginselen van de openbare omroep”. Deze beginselen moeten ten grondslag liggen aan alles wat de openbare omroep doet.

Door erop toe te zien dat de openbare omroep zich toespitst op de minder bevoorrechte groepen van de samenleving moet de overheid er trachten voor te zorgen dat de kloven tussen de sociale groepen kleiner worden in plaats van groter. Dit kan worden bereikt door toegankelijke openbare uitzendingen te verzorgen die inspelen op de reële behoeften van de bevolking.

De openbare omroep moet ook een stimulans zijn voor de ontwikkeling van de audiovisuele industrie. Hij moet een steun zijn voor onderwijs en opleiding, de culturele onderwijsontwikkeling van de burgers bevorderen en dienen om de draagwijdte van deelname aan de samenleving en uitdrukking van de gemeenschap uit te breiden. Met een specifieke programmering moet men ernaar streven de hiaten op te vullen die worden genegeerd door een privaat of commercieel systeem waar de nadruk ligt op een commerciële return.

Bezuinigingen
Als gevolg van de schuldencrisis en de financiële crisis die daarvan het gevolg is, is er in heel wat landen zwaar gesneden in de openbare diensten, ook in de openbare omroepen. Regeringen en het Internationaal Monetair Fonds leggen in vele landen een streng soberheidsbeleid op. De mislukkingen van de internationale financiële markten, de belangrijkste spelers daarvan en ook het soberheidsbeleid zetten een rem op de werkgelegenheid, de creativiteit, de pluralistische informatie en de democratie. 

Steun voor publieke omroep
Daarom steunen de vakbonden, die de werknemers vertegenwoordigen bij publieke omroepen over heel de wereld, het belang van de openbare/publieke omroep voor de democratie, voor onze samenlevingen en voor de ontwikkeling van de welvaartsstaat. Zij vragen dan ook dat alle landen zich engageren voor de verdediging van de openbare omroep, en voldoende middelen uittrekken om de doelstellingen te behalen die hiervoor uiteengezet zijn.

Grondrecht
Het moet een grondrecht van burgerschap zijn toegang te hebben tot pluralistische media waarin vele meningen en stemmen aan bod komen. Want als wordt toegestaan dat openbare omroepen wegkwijnen door een gebrek aan middelen zouden wij een belangrijke stem in een samenleving verliezen. Steun aan de openbare omroep betekent vele verschillende stemmen aanmoedigen te spreken. Een pluraliteit van stemmen is belangrijk voor een open, democratisch land. De openbare omroep helpt mensen hun democratische rechten uit te oefenen door hen informatie te geven over de maatschappij waarin zij leven.

Oproep
Wij doen een oproep aan de burgers van de wereld om:
• Weerstand te bieden tegen alle pogingen om de openbare televisie, de radio en het internet te vernietigen.
• De openbare omroep in hun eigen land te koesteren en te ondersteunen
• Hem te zien als een waardevolle dienst die informatie en culturele ontspanning verstrekt voor iedereen
• Hem te omhelzen en te ondersteunen.
• Te denken dat democratie nooit genoeg is. Te vechten voor meer.
• Te beseffen dat elk veroverd democratisch recht nuttig is voor de strijd voor meer democratie.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ __  _  _   _____   _____  _____   ______ 
 | |/ // | || | || / ____|| | ___|| | __ \\  /_  _// 
 | ' // | || | || / //---`' | ||__  | | \ ||  -| ||- 
 | . \\ | \\_/ || \ \\___  | ||__  | |__/ ||  _| ||_ 
 |_|\_\\ \____//  \_____|| |_____|| |_____//  /_____// 
 `-` --`  `---`   `----`  `-----`  -----`  `-----`