/ Kiem Nieuws

RSS

Gesprekken over reorganisatie Noordhoff voorgezet

vrijdag 20 april 2012 / Redactie / geen reacties

Na een eerste overleg op 12 april is het gesprek tussen FNV KIEM, CNV Media en Noordhoff Uitgevers op 17 april voortgezet.

Onderwerp van gesprek waren de gevolgen van de door de educatieve uitgeverij aangekondigde reorganisatie, waarbij een deel van de arbeidsplaatsen (45) in Houten vervalt en een deel (56) verplaatst wordt naar Groningen.

Partijen schetsen de gevoerde gesprekken als opbouwend en zinvol. Na een eerste inventarisatie van bij de bonden en de medewerkers van Noordhoff levende zorgen - deze werden geuit tijdens door de bonden georganiseerde personeelsbijeenkomsten - is gedetailleerd gesproken over knelpunten en oplossingen.  

Sociaal Beleidskader blijft intact
Belangrijk is de vaststelling dat er formeel geen noodzaak is om het huidig geldende, door de bonden en de uitgever overeengekomen Sociaal Beleidskader aan te passen en dat dit tijdens de voorgenomen reorganisatie van kracht is. Wel hebben de vakbonden zaken aangekaart als extra afspraken voor werknemers in hogere leeftijdsgroepen en de mogelijkheden van aanvullende scholing. Omdat het voorliggende Sociaal Beleidskader reeds in al deze zaken voorziet is afgesproken dit intact te laten. 

Individueel maatwerk mogelijk 
Mocht er uit de arbeidsmarktanalyse blijken dat er voor mensen binnen deze specifieke doelgroep extra voorzieningen en/of regelingen getroffen moeten worden, dan zal de stuurgroep SBK daar een maatwerkoplossing voor treffen. FNV KIEM-bestuurder Anne Jan de Graaf zit in deze stuurgroep en verwacht dat we zeker individueel maatwerk kunnen leveren als dit nodig is.

Ook zullen de door de medewerkers uitgesproken zorgen, met name ten aanzien van de verhuizing, nader worden besproken en indien mogelijk worden aanvullende afspraken gemaakt. Deze aanvullende afspraken worden in een addendum opgenomen.
 
Tijdelijke regeling
Er is uitgebreid gesproken en er zijn eerste afspraken gemaakt over een door Noordhoff uit te werken tijdelijke regeling, gericht op de medewerkers die het aanbod krijgen om hun functie vanuit Houten naar Groningen te volgen. Gekeken wordt naar de mogelijkheid van een vast te stellen periode waarbinnen de functie deels op de locatie Groningen en deels flexibel wordt uitgevoerd, zodat zowel de medewerker als Noordhoff kan ervaren of de functie ‘passend’ is. Noordhoff onderzoekt welke functiegroepen hiervoor in aanmerking komen, aan de hand van criteria als aard van de functie (kantoorgebondenheid), technische mogelijkheden etc. 

Outplacementtraject
Ook kwam het outplacementtraject aan de orde, voor medewerkers die een beroep doen op het Sociaal Beleidskader. De bonden benadrukken het belang van het actief begeleiden van medewerkers van werk naar werk. Noordhoff streeft ook optimale kansen op nieuw werk voor de medewerkers na en onderzoekt de beste aanpak hiervoor. Het door de bonden aangedragen mobiliteitsbureau wordt in de afwegingen meegenomen. 

Op dinsdag 24 april wordt het overleg tussen de bonden en de uitgeverij hervat.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _  _  _  ______  _  _  __  _   ______ 
| \ / || | || | || |   \\ | || | || | || | || /_  _// 
| \/ || | || | || | -- // | || | || | '--' ||  -| ||- 
| . . || | \\_/ || | -- \\ | \\_/ || | .--. ||  _| ||_ 
|_|\/|_|| \____// |______// \____// |_|| |_|| /_____// 
`-` `-`  `---`  `------`  `---`  `-` `-`  `-----`