/ Kiem Nieuws

RSS

Modernisering arbeidsvoorwaarden orkesten

dinsdag 19 januari 2010 / Redactie / 9 reacties

De leden van FNV KIEM die werkzaam zijn bij de randstedelijke en regionale orkesten zijn uitgenodigd om mee te praten over de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Alle leden ontvangen op 20 januari een uitnodiging met een datum in januari of februari. Geen uitnodiging ontvangen? Stuur een mail naar l.lucassen@fnv-kiem.nl

Musici die (nog) geen lid zijn van FNV KIEM zijn welkom en kunnen mee discussiëren. Interesse? Stuur een mail naar l.lucassen@fnv-kiem.nl

AGENDA
1. Opening en eventuele mededelingen
2. Modernisering arbeidsvoorwaarden orkesten
3. Wat verder ter tafel komt…
4. Rondvraag en sluiting

Bezuinigingen
Het wachten is op de consequenties van de kredietcrisis voor de overheidsfinanciën en daarmee voor de samenleving. Want dat er bezuinigd gaat worden staat wel vast. Voor hun financiering zijn de randstedelijke en regionale orkesten grotendeels van de (verschillende) overheden afhankelijk. Daarnaast komt ook de Raad voor Cultuur zeer binnenkort met een advies aan de minister over het orkestenbestel. Al met al omstandigheden die kunnen leiden tot stevige veranderingen waarmee musici in de (nabije) toekomst te maken kunnen krijgen.

Toekomst arbeidsvoorwaarden orkesten
Door vakbonden en werkgevers is, ondermeer gestimuleerd door de verwachtingen ten aanzien van het overheidsbeleid, ook nagedacht over de verdere toekomst van arbeidsvoorwaarden en het personeelsbeleid van orkesten. Dat is gezet in een bredere maatschappelijke en sociaal – economische context waarbinnen orkestorganisaties moeten functioneren. FNV KIEM heeft in de afgelopen jaren op meerdere thema’s rondom arbeidsvoorwaarden in het algemeen en de salarissen van musici in het bijzonder, personeelsbeleid van orkesten, inzetbaarheid en werktijden, afstemming tussen werk en privé, mediabeleid, etc. actie ondernomen. Daarop moet nu verder worden gebouwd met modernisering van arbeidsvoorwaarden.

Modernisering cao Nederlandse Orkesten
Al in 2008 hebben de vakorganisaties, waaronder FNV KIEM, en de vereniging van orkestwerkgevers, het Contactorgaan van Nederlandse Orkesten, de eerste concrete stappen gezet om te komen tot een gemoderniseerde cao Nederlandse Orkesten. Die moet volgens plan in werking gaan treden vanaf het seizoen 2010-2011. Bij een 2-daagse conferentie over modernisering van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen in Nijkerk, waar musici vanuit alle orkesten aanwezig waren, is nadrukkelijk stilgestaan bij de maatschappelijke en culturele ontwikkelingen waarop orkesten in de nabije toekomst zullen moeten gaan anticiperen. Daarbij ging het om begrippen als 'aantoonbare maatschappelijke relevantie', 'ondernemerschap' en 'vakmanschap' in het licht van andere en soms nieuwe taken die de orkesten op zich moeten nemen. Taken die er deels op zijn gericht het contact met de samenleving en het publiek te versterken en aldus het maatschappelijk draagvlak te versterken en de klassieke muziekpraktijk in Nederland vitaal te houden.

Conferenties voor musici en werkgevers
Na de conferentie in Nijkerk hebben sociale partners in de sector begin 2009 twee conferenties georganiseerd waarvoor weer een brede delegatie van musici en werkgevers werd uitgenodigd. Deze conferenties, gehouden in Utrecht, gingen respectievelijk over de volgende twee thema’s:
a. werktijden en (flexibilisering van) inzetbaarheid;
b. de beloning van musici, met twee subthema’s: de op basis van het rapport van onderzoeksbureau Research voor Beleid geconstateerde salarisachterstand van orkestmusici ten opzichte van referentiesectoren en wat de vakbonden betreft het inlopen daarvan, en mogelijke verbeteringen van het beloningsysteem zoals dat tot op heden in de cao’s voor orkestmusici staat.

Sociale partners hebben tussen Nijkerk en de beide conferenties in 2009 een visiedocument opgesteld met betrekking tot de toekomst van de orkestensector. In dat visiedocument zijn de thema’s en de inhoudelijke lijnen van de conferenties in Nijkerk en die in Utrecht over werktijden en belonen en de verbetering van het personeelsbeleid vertaalt in concrete beleidsonderwerpen. Het visiedocument is geen contract maar beoogt voor sociale partners, ministerie en Raad voor Cultuur richting te geven aan een breed scala van moderniseringsonderwerpen waar de orkestensector mee te maken heeft of kan krijgen. Het heeft de titel gekregen: “'We gaan het verdienen, we zijn het waard!'!”

Modernisering arbeidsvoorwaarden
Heel belangrijk voor het slagen van het moderniseringsproces van de arbeidsvoorwaarden is dat ook de overheid daarin mee gaat participeren en financieel wil investeren. FNV KIEM stelt binnen het moderniseringsproces als voorwaarde dat de inspanningen van musici, die eigenlijk door de andere en nieuwe taken en werkwijzen van orkesten alleen maar groter worden, ook substantieel beter beloond worden. Anders gezegd, dat als orkesten flexibeler en met meer productiviteit zouden moeten gaan functioneren, waarvoor een grotere inzetbaarheid wordt verlangd van individuele musici, dan moet ook tegelijkertijd een verhoging van het salarisniveau worden gerealiseerd. Uiteindelijk zal de via onderzoek vastgestelde salarisachterstand van musici ten opzichte van de referentiesectoren waarmee is vergeleken, moeten worden ingelopen.

Het bestuur van de Vakgroep Klassieke Muziek wil, nu de voornemens over modernisering van arbeidsvoorwaarden van werkgevers en vakbonden concreet worden, daarover met haar achterban van gedachten wisselen. Naast de modernisering van arbeidsvoorwaarden en de verbetering van de orkestsalarissen wordt ook gewerkt aan de concrete verbetering van het (levensfase gerichte) personeelsbeleid. De mening van onze leden over de mogelijke uitvoering telt zwaar, en daarom roepen we leden op te komen naar de ledenvergaderingen per orkest die we in de maanden januari en februari organiseren.

Wie niet bij de vergadering kan zijn, kan natuurlijk ook per e-mail reageren via het adres l.lucassen@fnv-kiem.nl onder vermelding van reactie modernisering arbeidsvoorwaarden musici.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Modernisering cao Nederlandse orkesten

  dinsdag 02 februari 2010

  FNV KIEM, de Ntb en Werkgeversorganisatie CNO van de Nederlandse symfonieorkesten zijn bereid om gezamenlijk hun verantwoordelijkheid te nemen voor een toekomstbestendig en vitaal orkestenbestel. Onze visie op de arbeidsverhoudingen in de sector staan beschreven in de nota We gaan het verdienen, we zijn het waard!!'. Aanleiding is de uitdaging waarvo… Lees verder

/ Kiem Reacties

 • vrijdag 09 april 2010 / Oscar Ramspek

  Beste FNV

  Ik ben bij de informatie ronde betreffende de nieuwe vormgeving van de CAO geweest op 8 april bij Het Gelders Orkest in Arnhem. Ik ben erg geschrokken van wat daar werd gepresenteerd en wel op de volgende punten.
  Drie niveau’s van CAO.
  In de praktijk heeft dit al jaren zo gewerkt en geleid tot grote verschillen tussen orkesten en grote verschillen tussen collega’s in hetzelfde orkest waardoor collega’s overmatig of ondermatig belast en beloond worden.
  Met een voorstel om dit te formaliseren en meer bevoegdheden te leggen bij de lokale ondernemingsraden en individuele musici zet de vakbond zichzelf buitenspel. Als er een raamwerk landelijke CAO komt die slechts grove grenzen stelt kan deze jarenlang mee en zijn de musici overgeleverd aan de willekeur van de steeds wisselende OR en en de onderhandelingskracht en “marktwaarde” van de individuen. M.i. is de kracht van een bond de collectiviteit die zorgt dat individuele werknemers goed beschermt zijn tegen ongezonde en ongewenste werksituaties.
  Alleen Nivo 1 is dan een CAO; de rest wordt grote willekeur en werkt dus grote verschillen tussen verschillende orkesten en individuen binnen die orkesten in de hand. Ik denk dat zoveel mogelijk op landelijk nivo geregeld dient te worden en de bonden dat dienen na te streven en niet een voorstel te doen om zelf minder invloed te hebben op de arbeidsomstandigheden. Het nut van lidmaatschap van een bond verdwijnt op deze manier in het geheel en daarmee ook de slagkracht van een vakbond.
  Flexibiliteit
  Dit woord hangt me zo langzamer hand de keel uit. Omdat alles hierom schijnt te draaien maar niet in de ware betekenis van het woord geïnterpreteerd wordt. Al jaren komt onze directie (HGO) met dit concept op de proppen als excuus voor het wan functioneren van de planning. Bij iedere wijziging in hoeveelheid voorstellingen, programma wijzigingen, bezettingswijzigingen, wantoestanden tijdens tournees etc. etc. wordt geroepen dat orkestmusici flexibel dienen te zijn. Aan de andere kant wordt er gesmeten met waarschuwingen, aangetekende brieven etc als er kleine onregelmatigheden vanuit de musici veroorzaakt worden.
  Overigens is flexibiliteit altijd al aanwezig geweest, in de 25 jaar die ik in een orkest werk is er nog nooit 1 seizoen geweest waar geen CAO overtredingen plaatsvonden. Het doet me verdriet dat de vakbonden flexibiliteit ook zo hoog in het vaandel hebben staan.
  Flexibiliteit staat voor mij synoniem voor een “carte blanche” voor de orkestdirektie en heeft niets te maken met de flexibiliteit van de organisatie.
  Eeen vakbond dient zich m.i. in plaats van flexibiliteit zich juist bezig te houden met het intomen van de willekeur van de directies en een nauw omschreven kader binnen een CAO af te dwingen om excessen te vermijden en om te zorgen voor een optimaal werkklimaat voor iedereen.
  Salaris verbeteren
  Verkiezing staan voor de deur. Het Nederlands Planbureau schermt met circa 20 miljard bezuinigingen, de politieke partijen nemen dit klakkeloos over en maken alleen verschillen in de precieze hoogte van de miljarden bezuinigingen. De vakbonden schermen nu met een salaris achterstand van 36% die ingelopen dient te worden. Toen ik aangaf dat dit misschien ietwat irreëel overkomt was het antwoord dat het slechts als pressie middel gebruikt wordt en niet reëel geacht wordt.
  Een dusdanig hol pressiemiddel is zo krachteloos dat het geen gewicht in de schaal zal brengen bij de werkgevers. De achterstand wordt als kennisgeving aangenomen en vervolgens moet er nagedacht worden over het voortbestaan van gesubsidieerde klassieke muziek überhaupt in Nederland.
  De enige kracht van een vakbond is m.i. de collectiviteit ervan. Gezamenlijk kunnen we iets tegengaan of voor elkaar krijgen, de macht ligt in de aantallen en de collectiviteit, niet in zielig doen over een (overigens juiste) salarisachterstand om iets gedaan te krijgen.
  De algehele aanpak van de bonden in de komende CAO onderhandelingen komt op mij over als het proberen te redden wat er te redden valt. Een schijn modernisering en aanpassen aan de wensen van de werkgevers en overheid. Zoveel mogelijk het leed verzachten en de eigen rol in het geheel voor de toekomst verkleinen.
  Ik denk dat de vakbonden zich juist krachtig dienen te maken voor het voortbestaan van de sector. Zichzelf een grotere rol dienen toe te meten en krachtig aan de bel dienen te trekken bij de overheid aandacht voor de problemen en wijzen op het nut van de sector voor het cultuurbehoud binnen Nederland.

 • vrijdag 05 februari 2010 / Carl Kleinsteuber

  Collegas werken "in principe" hetzelfde, maar zeker niet in werkelijkheid. Luister ook eens naar je eigen juridische afdeling, want zij hebben je ook gezegd dat dit niet mag. (Agfa arrest: HR 1994)

 • vrijdag 05 februari 2010 / Wilbert Scheifes

  Carl, hou nu eens op met alleen maar zielig doen en kijk eens om je heen naar alle musici die ook deelnemen van het Nederlandse muziekleven. Je zet je alleen maar af tegen je collega's uit je eigen orkest die in principe volgens de CAO net zo veel moeten werken als jij. Het is de verantwoordelijkheid van de directie om daar invulling aan te geven, niet van de vakbond. De directie kiest ervoor een aantal musici voor een deel beschikbaar te laten zijn i.p.v. te laten spelen. Jaloezie alleen helpt je niet verder en zo tekeer gaan al helemaal niet. Het is allerminst stil bij de vakbond, alleen er staan veel grotere dingen op het spel dan jouw vermeende onrecht. Zou je terecht een klacht hebben dan werd en wordt daar serieus aandacht aan besteed. En democratisch? Gisteren nog waren we voor een uitgebreide discussie bij de leden van het Residentieorkest en komende tijd gaan we ongetwijfeld een nieuwe ronde langs de orkesten maken. Je bent welkom daaraan deel te nemen.

 • vrijdag 05 februari 2010 / Carl Kleinsteuber

  Lekker stil daar bij mijn vakbond; geen zinnige antwoorden op mijn vragen dus. Waarschijnlijk druk bezig met een 0.00002% loonsverhoging, in plaats van mijn +60% verschil in werkdruk rechtzetten (dat is dus een verschil van +100 gespeelde werkzaamheden per seizoen!). "Invloed op je arbeidsvoorwaarden" . . . wanneer?

 • dinsdag 02 februari 2010 / Carl Kleinsteuber

  Hoezo "verleden"? Er is in de CAO niets veranderd voor mij de laatste 19 jaren. Dus het gaat gewoon door; probleem *niet* opgelost.

  En dhr. Scheifes denkt dat de financiele gezondheid van het orkest afhankelijk is van de te-veel-werken van slechts een werknemer per orkest, dus ik verdien geen bescherming van de vakbond. Geweldig.

  FNV: maakt Uw belooftes waar: de herschrijving van de CAO is een mooie gelegenheid om dit recht te zetten.

 • maandag 01 februari 2010 / Wilbert Scheifes

  Beste Carl
  FNV KIEM heeft het afgelopen jaar volgens mij een uitstekende regeling getroffen voor de als tubaÏst bij het Residentieorkest in dienst zijnde musicus. Een jaarnorm van 220 werkzaamheden is niet het slechtste dat je kan overkomen. Blijven klagen over het verleden is niet een heel sterke eigenschap die bijdraagt aan het vorm geven van een ontwikkeling van ons vak in een tijd waar de sector orkesten binnen de klassieke muziek het redelijk zwaar te verduren zal krijgen. Ik hoop dan ook dat je je creativiteit gaat aanwenden om het bestaan van de orkesten, en daarmee het werk van de musici, te verzekeren i.p.v. te blijven hangen in een situatie uit het verleden. Het bestuur van de vakgroep gaat door om hier prioriteit aan te geven.

 • vrijdag 29 januari 2010 / Carl Kleinsteuber

  Merkwaardig dat de FNV helemaal niets hieraan heeft gedaan de laatste 18 jaren, want "Gelijk werk, gelijk loon" is een spreekwoord van de FNV, toch? Als ik 60% meer diensten moet draaien vergeleken met een collega van vergelijkbare functie, dan moet ik (allerminste!) 60% meer loon krijgen.

  Ik vraag alleen een CAO regeling van "vergelijkbare werkdruk voor vergelijkbare functies"; dan voorkom je dit soort bewust struktruele onderbezetting. Sterker nog, dit *moet* ook volgens jurisprudentie.

  Dit is naar mijn mening precies het soort zaak waarvoor een vakbond opgericht is. Hallooooo FNV...

 • zaterdag 23 januari 2010 / Carl Kleinsteuber

  Als gevolg van bovengenoemd strukturele onderbezetting, moest ik jarenlang overwerk draaien elk seizoen; dit in tegenstelling tot alle andere collegas in mijn bedrijf. FNV zei zij geen bezwaar hadden, ondanks het feit dat dit niet volgens wetgeving en jurisprudentie is. "Modernisering arbeidsvoorwaarden" is mij prima, maar eerst dit soort onrechtvaardigheid aanpaken!

  FNV reklame zegt dat als lid krijg ik "invloed op mijn arbeidsvoorwaarden". Is dat nou waar of niet?

 • dinsdag 19 januari 2010 / Carl Kleinsteuber

  Ik werk ongeveer 60% meer per jaar dan mijn collegas van gelijkwaardig functie, maar voor hetzelfde salaris (strukturele onderbezet). FNV-KIEM is al jaren op de hoogte, maar doet er niets aan.

  Waarom, en waarom zou ik als FNV lid blijven?

 
  _____  ______ __  __  _  _   ______   ___  
 / ___// /_  _// \ \\ / // | || | || /_  _//  / _ \\ 
 \___ \\  -| ||-  \ \/ // | || | || `-| |,-  / //\ \\ 
 /  //  _| ||_  \ //  | \\_/ ||  | ||  | ___ ||
 /____//  /_____//  \//   \____//   |_||  |_|| |_||
`-----`  `-----`   `    `---`   `-`'  `-`  `-`