/ Kiem Nieuws

RSS

Cao Nederlands Theater algemeen verbindend verklaard

woensdag 07 juli 2010 / Redactie / geen reacties

FNV KIEM is zeer verheugd dat de Algemeen Verbindend Verklaring van het Ministerie van SZW nu eindelijk een feit is. Anderhalf jaar geleden sloten de VNT (huidige NAPK) en FNV KIEM een nieuwe cao voor het Nederlands Theater. Een van de zaken die wij daarbij afspraken was dat de cao voor de gehele sector zou moeten gaan gelden en niet alleen voor de gezelschappen die lid zijn van de NAPK sector Theater. Partijen vonden het ongewenst dat er geconcurreerd werd arbeidsvoorwaarden. Nu iedereen in de sector theater dezelfde arbeidsvoorwaarden moet toepassen wordt het voor de werknemers een stuk prettiger werken. Dit is de eerste cao in de kunst en cultuursector die algemeen verbindend wordt verklaard en is dat is ook de reden waarom een en ander langer heeft geduurd dan partijen hadden voorzien.

In 2009 werd de huidige cao voor het theater afgesloten. Een belangrijke afspraak was dat partijen de cao algemeen verbindend zouden laten verklaren. Dat wil zeggen dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao op grond van de wet een bepaalde status toekent. De hele sector Theater is dan verplicht de cao toe te passen, ongeacht of zij wel of geen lid is van de werkgeversorganisatie. Afgelopen vrijdag 2 juli is de cao Nederlands Theater door het Ministerie formeel algemeen verbindend verklaard door publicatie in de Staatscourant. In deze tekst lees je ook, dat een aantal artikelen niet in de AVV is opgenomen, waaronder de pensioenregeling; dit vereist een aparte procedure.

Nadat de aanvraag bij het Ministerie is gedaan heeft het nog geruime tijd geduurd voordat de cao de huidige status kreeg. Dit hing onder meer samen met het feit dat de werkgevers moesten aantonen dat de omvang van de NAPK (voormalige VNT) representatief is voor de sector. Dat wil zeggen dat het NAPK als werkgeversorganisatie moest aantonen dat het in hoge mate de sector vertegenwoordigd. Juist omdat dit de eerste cao is in de sector kunst en cultuur die algemeen verbindend is verklaard, is deze procedure zwaarder geweest dan gewoonlijk. In verband met de relatieve onbekendheid van het Ministerie met de sector wilde men extra onderzoek naar de representativiteit van de werkgeversorganisatie.

Nu deze formaliteiten achter de rug zijn is het van belang dat de cao door iedereen in de sector gaat worden toegepast. Ook theatergezelschappen die niet zijn aangesloten bij de NAPK zijn dus verplicht de regelingen uit de cao na te leven. De NAPK zal de werkgevers daarover informeren. In de cao is ook een zogenaamde werkingssfeer opgenomen die helder weergeeft welke gezelschappen wel en welke niet onder de cao vallen. Gebonden zijn die “gezelschappen die uitsluitend of in hoofdzaak toneel produceren en of uitvoeren”. Gezelschappen die zich voornamelijk bezighouden met dans of musical vallen dus niet onder deze cao. 

FNV KIEM hoort graag of jouw werkgever zich houdt aan de regelingen zoals afgesproken in de cao. Voor werkgevers bestaat er overigens de mogelijkheid om een tijdelijke ontheffing van sommige regelingen aan te vragen. Een dergelijke ontheffing wordt alleen verleend als daar goede argumenten voor zijn. Bijvoorbeeld wanneer door het moeten toepassen van de cao de werkgever met zeer hoge en onvoorziene kosten wordt geconfronteerd, waardoor het voortbestaan van het gezelschap in gevaar komt. Als dat aantoonbaar is, kunnen sociale partners in een dergelijk geval besluiten tot een geleidelijke toepassing van de cao, of het tijdelijk buiten toepassing verklaren van een specifieke regeling.

Op termijn echter zal ieder gezelschap zich onverkort moeten houden aan de cao regelgeving. Het niet houden aan de cao kan dan ook juridisch worden afgedwongen. Wanneer je wordt geconfronteerd met een onwillige werkgever kun je dat melden bij FNV KIEM. Wij zullen als sociale partners gezamenlijk actie richting de werkgever ondernemen.

De huidige cao is te downloaden via de website http://www.caotheater.nl/ en gratis op te vragen via telefoonnummer 0900-FNV KIEM (lokaal tarief).

Als je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebt, dan kun je mailen met Pepijn ten Kate via p.ten.kate@fnv-kiem.nl. In het najaar worden de onderhandelingen voor een nieuwe cao theater weer opgestart. Als je belangstelling hebt om daar actief een bijdrage aan te leveren dan kun je ook contact opnemen met Pepijn ten Kate via  bovenstaande e-mailadres.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _   _____  _  _  _  _   _ _   ___  
| \ / || | ___|| | \ / || | || | || | \| ||  / _ \\ 
| \/ || | ||__  | \/ || | || | || | ' || / //\ \\ 
| . . || | ||__  | . . || | \\_/ || | . || | ___ ||
|_|\/|_|| |_____|| |_|\/|_|| \____//  |_|\_|| |_|| |_||
`-` `-`  `-----` `-` `-`  `---`  `-` -` `-`  `-`