/ Kiem Nieuws

RSS

Vraag van de week: wat zijn de belangrijkste veranderingen in het ontslagrecht per 1 juli 2015?

vrijdag 03 juli 2015 / Redactie / geen reacties

Per 1 juli 2015 vinden er een aantal veranderingen plaats in het ontslagrecht door de invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Geen keuze meer tussen UWV of kantonrechter
In het nieuwe stelsel kan de werkgever niet meer zelf kiezen tussen de twee verschillende ontslagroutes: via het UWV of via de kantonrechter.

Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of ontslag van een werknemer die langer dan twee jaar aaneengesloten arbeidsongeschikt is, moet via het UWV gaan. Als er bij cao een ontslagcommissie is ingesteld, mag de werkgever in plaats van naar het UWV naar de ontslagcommissie gaan. In alle andere gevallen, zoals bijvoorbeeld disfunctioneren, regelmatig ziekteverzuim en een verstoorde arbeidsverhouding moet het ontslag via de kantonrechter lopen.

Opzegging met instemming van de werknemer
 Het ontslag ‘met wederzijds goedvinden’, waarbij de afspraken in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd blijft bestaan. Per 1 juli 2015 wordt daarnaast nog de mogelijkheid van opzegging ‘met instemming van de werknemer’ geïntroduceerd. Als de werknemer schriftelijk instemt met de opzegging van de arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever op die manier ook zonder toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter opzeggen. Door instemming is de werknemer niet verwijtbaar werkloos en heeft gewoon recht op een WW-uitkering.

Bedenktijd van 14 dagen
Als de werknemer instemt met de opzegging of akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst, dan heeft de werknemer een bedenktijd van 14 dagen, waarin de instemming schriftelijk kan worden herroepen of de vaststellingsovereenkomst kan worden ontbonden zonder opgaaf van redenen. Als de werkgever de werknemer niet binnen twee werkdagen na de instemming schriftelijk heeft gewezen op de bedenktijd, wordt deze bedenktijd zelfs verlengd tot drie weken.

Opzegtermijnen
In het geval er wordt opgezegd met toestemming van het UWV of een ontslagcommissie, mag de opzegtermijn worden verkort met de tijd gelegen tussen de datum waarop het UWV of de ontslagcommissie het complete verzoek heeft ontvangen en de datum waarop de toestemming voor het ontslag is verleend. Ook bij ontbinding via de kantonrechter mag de proceduretijd worden afgetrokken van de opzegtermijn. Er moet wel altijd minimaal een opzegtermijn van één maand resteren.

Transitievergoeding
Iedere werknemer die twee jaar of langer in dienst is geweest krijgt recht op een transitievergoeding. Voor de eerste tien gewerkte jaren krijg je een derde maandsalaris per jaar en voor de dienstjaren daarna een half maandsalaris per jaar. Het maximum is € 75.000 of maximaal een jaarsalaris voor werknemers die meer dan € 75.000 per jaar verdienen. Hierop zijn een aantal overgangsregelingen van toepassing, onder andere voor werknemers van 50 jaar of ouder en voor kleine werkgevers.

Hoger beroep
Zowel bij de procedure via het UWV of via de kantonrechter kan hoger beroep worden aangetekend bij de rechter. Na de procedure via het UWV kan er hoger beroep worden ingesteld bij de kantonrechter en na ontbinding door de kantonrechter kan er hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof.  

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Vraag van de week

  dinsdag 19 januari 2016

  Elke week wordt er ingegaan op een relevante vraag op het gebied van werk en inkomen. Lees verder

 • Ontslag

  woensdag 16 september 2015

  Bij een (dreigend) ontslag is het belangrijk dat je over de juiste informatie beschikt. Op deze pagina vind je het laatste nieuws over het ontslagrecht. Lees verder

 • Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

  donderdag 26 november 2015

  Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Een goed werkende arbeidsmarkt is van groot belang voor economische groei. De huidige arbeidsmarkt voldoet niet aan de wensen en eisen van de 21e eeuw.  In april 2013 sloten het kabinet en social partners het sociaal akkoord. Hierin zijn maatregelen afgesp… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ______   ___   ____   __  __  _____   _____  
 /_____//  / _ \\  | _ \\  \ \\/ // / ___|| | ___|| 
 `____ `  | / \ || | |_| ||  \ ` // | // __  | ||__  
 /___//  | \_/ || | . //   | ||  | \\_\ || | ||__  
 `__ `   \___//  |_|\_\\   |_||  \____//  |_____|| 
 /_//    `---`  `-` --`   `-`'   `---`  `-----` 
 `-`