/ Kiem Nieuws

RSS

Congres besluit later over fusie

donderdag 19 juni 2014 / Redactie / 5 reacties

FNV KIEM houdt vast aan zijn eerdere planning voor eventueel samengaan met andere bonden. Dat was vanmiddag de uitkomst van het bondscongres in Amsterdam. Gevolg is dat een besluit hierover pas in het najaar wordt genomen.


Een aantal congresgangers wilde toch nu al een besluit nemen over de fusie met een aantal bonden.  Een meerderheid van 67 procent sloot zich echter aan bij het bestuur. Dat wil eerst de gevolgen in kaart brengen van de twee scenario’s.


In het kader van FNV in Beweging praten FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV, FNV Bouw, FNV KIEM en FNV Sport over een mogelijke fusie per 1 januari 2015. Om juridische redenen moet dit al begin juli worden bekrachtigd met een officiële handtekening.


Voor FNV KIEM gaat dat te snel. De bond is nog niet klaar met zijn besluitvorming. Op dit moment worden twee scenario’s uitgewerkt. In het ene geval gaat de bond als sector voor de creatieve industrie op in het ongedeelde deel. In het andere geval zal KIEM een vernieuwingsslag plegen om als levensvatbare bond binnen de FNV zelfstandig door te gaan.


Het congres koos Geert van der Tang als voorzitter en Wim van den Burg als penningmeester. Ook werden vier nieuwe leden voor het onbezoldigde bondsbestuur gekozen: Carla Lensen, Harry Sangers, Henk Sterkman en Anneke van Proosdij. Hun zittingsperiode loopt tot 1 juli 2015.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • zaterdag 21 juni 2014 / Wouter Boender

  Hallo allemaal,

  Naar mijn mening dienen een gepensioneerde (dagelijks) bondsbestuurders als ondergetekende zich terughoudend op te stellen bij actuele discussies binnen onze (en andere) bonden. Soms echter volg je met kromme tenen een discussie zoals ook nu rondom de besluitvorming over wel of geen fusie.

  Na dertig jaar bezoldigd bestuurder en nu als geïnteresseerd gepensioneerd lid (nu al meer dan 50 jaar) ben ik de afgelopen periode aanwezig geweest op een drietal bijeenkomsten (Schagen, Amsterdam en Utrecht). Die in Schagen ging niet door althans die was afgelast bleek toen ik mij daar bij de zaal melde, Amsterdam bestond het merendeel van de aanwezigen (+ 20) uit leden die al vanwege hun bondsfunctie in allerlei bondsgremia met deze discussie bezig waren en een paar leden zoals ik zonder bondsfunctie en in Utrecht was ik het enige gewone lid aanwezig. Hulde voor de aanwezige bondsfunctionarissen die desondanks een helder betoog hielden.

  Waarom deze aanloop: ik ben en was van mening en bleek dus ook dat gewone leden het geen bal interesseert of er wel of niet wordt gefuseerd, deze leden zijn terecht alleen geïnteresseerd in het op de beste manier behartigen van hun belangen.

  Het lijkt er meer op dat de onderhavige discussie er een is alleen voor de bonds-dieharts die op een therapie lijkende discussie voeren. In alle bijeenkomsten die ik heb bijgewoond ging het alleen over geld, structuren, toekomstige persoonlijke posities, e.d. en niet of bijna niet wat goed is voor de leden, op welke wijze hun belangen het beste kunnen worden behartigd.

  Het laatste daar gaat het om. Een vakbond is een middel om op de beste manier de belangen voor de bij haar aangesloten leden te behartigen en niet een doel op zich of het bereiken van belangrijke positie voor enkele bobo’s.

  Voor een goede belangenbehartiging is o.a. geld , invloed, kennis, menskracht e.d. nodig. Al vele jaren is onze bond te klein om dit op langere termijn te kunnen waarborgen, alleen het feit dat onze voorgangers er voor gezorgd hebben dat er voldoende geld is kunnen we het nog even uitzingen maar is dat eindig.

  Ik roep daarom alle leden/beslisser binnen onze bond op om te stoppen met deze discussietherapie en snel besluiten te nemen die een goede, de beste, belangenbehartiging realiseert.

  Ik ben van mening dat die beste belangenbehartiging alleen gerealiseerd kan worden binnen een groter geheel met een eigen sector zoals is voorzien in de voorgestelde fusie in FNV in beweging.

  Stop deze heiloze discussie en bekijk het vanuit het lid en hun wensen: is gewoon de beste belangenbehartiging.

  Wouter Boender

 • zaterdag 21 juni 2014 / Willem Versendaal

  Ik ben het met bovenstaand commentaar eens. Schrijf in het vervolg eens namens allen die op het congres waren en doe het niet conflicterend.

  Groetend Willem Versendaal

 • vrijdag 20 juni 2014 / R.W. van Bemmel

  Een vakbond is ooit in het leven geroepen om een bepaalde beroepsgroep zoals de grafische te vertegenwoordigen.
  Lijkt me niet juist als je bijvoorbeeld verpleegkundigen, politie en chauffeurs in één grote bond gaat vertegenwoordigen.
  FNV-Kiem laten zoals het altijd geweest is.

 • vrijdag 20 juni 2014 / Bert

  Vijftig jaar geleden werd ik lid van de ANGB. Na de fusie met de katholieken werd het de Grafische Bond FNV. Na nog wat naamsveranderingen en nog meer niet grafici moeten we nu fuseren met nog meer 'vreemden'. Ondertussen is onze CAO totaal uitgekleed en van Bijbeldikte geworden tot een leaflet. Het verplichte lidmaatschap is jaren geleden stiekem afgeschaft met als gevolg dat werknemers nog nauwelijks lid zijn. Destijds bestond het bondsbestuur uit mensen die van de werkvloer kwamen, echte grafici. Nu bestaan besturen uit mensen die geen enkele binding hebben met de grafische industrie en zijn historie. Als relatief kleine bond tussen die 'grote jongens' sneeuwen we nog verder onder. Waarom denkt iedereen tegenwoordig toch dat groot zijn beter is? Hebben ze nog niet de les geleerd, dat al die schaalvergroting alleen maar leidt tot meer bureaucratie, nog grotere afstand tot de leden en leden die hun bond niet meer herkennen.

 • vrijdag 20 juni 2014 / marc-jan trapman

  Ik vind de bewoordingen van het bovenstaande verslag een beetje een verkeerd beeld geven. Ik zou het als liever volgt verwoorden:  "FNV KIEM houdt vast aan de afgesproken planning voor eventueel samengaan met andere bonden. Dat was vanmiddag de uitkomst van speciaal daarvoor ingelast bondscongres in Amsterdam. Gevolg is dat een besluit hierover, zoals gepand, in het najaar wordt genomen en niet nu al.

  Binnen het kader van FNV in Beweging praten FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV, FNV Bouw, FNV KIEM en FNV Sport over een mogelijke fusie per 1 januari 2015.
  De andere bonden willen de fusie echter nù al bekrachtigen met een officiële handtekening, om tijd te winnen. De wet schrijft namelijk voor dat een fusie moet worden gepubliceerd, en dat hij dan pas 6 maanden later feitelijk van kracht wordt, als er geen bezwaren worden gemaakt.


  Voor bestuur van FNV KIEM gaat dat te snel. Onze bond is nog niet klaar met zijn besluitvorming. Op dit moment worden twee scenario’s uitgewerkt. In het ene geval gaat de bond als sector voor de creatieve industrie op in een nieuwe vereniging, die dan de grootste bond wordt binnen het FNV. In het andere geval zal KIEM een vernieuwingsslag plegen om als kleine levensvatbare bond binnen de FNV zelfstandig door te gaan.


  De drie andere partners in de fusie, die samen veel groter zijn dan KIEM, geven aan dat KIEM, als we niet nù al tekenen, op achterstand zal komen in het fusieproces. Een aantal congresgangers wilde daarom toch nu al het besluit nemen tot fusie. Een meerderheid van 67 procent sloot zich echter aan bij het bestuur, dat eerst de gevolgen van de twee scenario’s goed in kaart wil hebben.


  Het congres koos verder Geert van der Tang als voorzitter en Wim van den Burg als penningmeester. Ook werden vier nieuwe leden voor het onbezoldigde bondsbestuur gekozen: Carla Lensen, Harry Sangers, Henk Sterkman en Anneke van Proosdij. Hun zittingsperiode loopt tot 1 juli 2015."

 
 _  _   ___   ______  _____  ______   _____  
| | | ||  / _ \\  /_  _// | ___|| |   \\ | ___|| 
| |/\| || | / \ || `-| |,-  | ||__  | -- // | ||__  
| /\ || | \_/ ||  | ||  | ||__  | -- \\ | ||__  
|_// \_||  \___//   |_||  |_____|| |______// |_____|| 
`-`  `-`  `---`   `-`'  `-----` `------`  `-----`