/ Kiem Nieuws

RSS

FNV In Beweging: dit is goed voor mens én economie

vrijdag 12 april 2013 / Redactie / geen reacties

Een eind aan doorgeschoten flexwerk. Het bezuinigingspakket voor 2014 is weg en daarmee is de nullijn voor volgend jaar voor ambtenaren, onderwijzers en de zorg van tafel.

Compensatie voor het AOW-gat. De sociale werkvoorziening wordt versterkt in de vorm van 35 werkbedrijven en werkgevers zetten de deur open voor mensen met een beperking. En de hoogte en duur van de WW blijven gelijk. 

Het is de FNV gelukt om veel belangrijke punten binnen te halen in het overleg met werkgevers en kabinet. Die conclusie trok Ton Heerts, voorzitter FNV In Beweging, vanavond bij de presentatie van het onderhandelingsresultaat voor een sociaal akkoord. ‘Dit is goed voor het land. Voor werkenden, voor mensen die aan het werk willen en mensen die al met pensioen zijn.’

Met dit onderhandelingsresultaat zijn veel bezuinigingen van tafel die werknemers zouden treffen. ‘Dit resultaat zullen we snel voorleggen aan onze achterban. In een tijd waarin er elke dag honderden werklozen bijkomen hebben werknemers en werkgevers de handen ineen geslagen. Dit is een resultaat waarmee we het vertrouwen van mensen in de economie en in de toekomst kunnen herstellen.’

Inperking WW-duur van de baan
De inperking van de WW tot één jaar is van de baan: hoogte en duur blijven gelijk. Alleen verandert de verantwoordelijkheidsverdeling en de financiering. Werknemers betalen de helft van de premie, net als vóór 2009. Dit gebeurt geleidelijk en de negatieve koopkrachteffecten worden gecompenseerd. Vanaf 2020 krijgen de sociale partners weer de regie over de werknemersverzekeringen WW en WAO.

Vanwege de economische crisis blijft de ontslagbescherming tot 2016 ongewijzigd. Daarna komt er een eenvoudiger en eerlijker systeem voor ontslagbescherming, waarbij de preventieve toets blijft bestaan. “En anders dan nu krijgt straks iedereen een vergoeding bij ontslag. Daarnaast draagt de overheid driehonderd miljoen bij aan van-werk-naar-werk-trajecten. Want het allerbelangrijkste is toch dat je zo snel mogelijk een nieuwe baan vindt.”, aldus de voorzitter van FNV In Beweging.

Crisisteam werkloosheid
Er komt een speciaal crisisteam van de Stichting van de Arbeid dat zoveel mogelijk gaat voorkomen dat mensen werkloos worden. In sectoren en regio’s komen projecten waarin onder andere ouderen jongeren naar werk begeleiden. Heerts: ‘Zo gaan we de komende tijd veel energie steken in het voorkomen dat mensen werkloos worden en het aan het werk helpen van jongeren. In sectoren wordt het mogelijk voor ouderen om gedeeltelijk met pensioen te gaan, ten gunste van jongeren en anderen die nu moeilijk aan een baan komen.’

Flexwerkers krijgen meer zekerheid
De Gewoon Goed Werk campagne van de FNV werpt zijn vruchten af. Flexwerkers krijgen meer zekerheid. Het aantal tijdelijke contracten dat kan worden afgesloten zal worden beperkt. Er komt een verbod op nulurencontracten in de zorg en de overheid gaat maatregelen nemen tegen allerlei schijnconstructies en ontduiking van minimumloon en cao. Hiertoe komen er 35 extra bij de Inspectie SZW (arbeidsinspectie). De FNV zelf gaat een Bureau Handhaving Cao opzetten. Dit gebeurt als onderdeel van de interne vernieuwing. FNV Bouw brengt een belangrijk deel van de middelen in.

WSW en Wajong
Werkgevers geven de garantie steeds meer mensen met een beperking aan een baan te helpen, oplopend tot tienduizend mensen per jaar in 2020. Het voorgenomen quotum treedt alsnog in werking als werkgevers zich niet aan deze afspraak houden. WSW en Wajong blijven bestaan. Heerts: ‘De acties van de werknemers in de sociale werkvoorziening hebben effect gehad. Net als andere werknemers kunnen ook zij in de loop van de tijd meer gaan verdienen.’

Er komen 35 werkbedrijven waarin gemeenten en werkgevers samen meer mensen met een beperking aan het werk gaan helpen. Van hieruit kunnen mensen ook worden gedetacheerd naar beschut werk met behulp van een jobcoach van het werkbedrijf en een loonkostensubsidie. Hiermee verdienen ze tenminste het minimumloon en kunnen ze doorgroeien naar 120 procent van het minimumloon.

Overbruggingsregeling AOW
Er komt een betere overbruggingsregeling voor de AOW. Mensen met een zogenaamd AOW-gat worden gecompenseerd tot 200 procent van het minimumloon voor alleenstaanden en 300 procent voor een stel. Heerts: ‘De FNV vindt nog steeds dat het kabinet te veel bezuinigt, maar met dit akkoord worden veel van de problemen opgelost.’

Meest gestelde vragen over het akkoord

Foto: Dirk Hol

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • FNV in Beweging

  donderdag 16 mei 2013

  FNV gaat op in nieuwe herkenbare vakbeweging dichtbij mensen. De FNV zal opgaan in een nieuwe vakvereniging - met verschillende vakorganisaties - die dichtbij mensen staat en herkenbaar is. Diversiteit en pluriformiteit, kenmerkend voor huidige arbeidsverhoudingen, worden de uitgangspunten.  De ambitie is om een vormende kracht te zijn in de verander… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ______  ______  _____   _____   ______  _____  
 /_  _// /_  _// / ___|| | ___|| /_  _// | ___|| 
 `-| |,-  -| ||- | // __  | ||__  `-| |,-  | ||__  
  | ||   _| ||_ | \\_\ || | ||__   | ||  | ||__  
  |_||  /_____// \____//  |_____||  |_||  |_____|| 
  `-`'  `-----`  `---`  `-----`   `-`'  `-----`